O projekcie

PROJEKT „NOWA DROGA”

Wędrówka po górach z przeszkolonym opiekunem, kursy zawodowe, praktyka i zatrudnienie na rok – to niektóre elementy nowatorskiego programu resocjalizacji młodocianych więźniów opracowanego w ramach projektu współfinansowanego z UE pt: „Nowa Droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorcami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”

Projekt jest realizowany od 21.05.2012 r. jako projekt innowacyjny testujący.  Partnerami w realizacji są: Areszt Śledczy w Lublinie, Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego w Lublinie.  Projekt powstaje przy współpracy z Archidiecezją Lubelską.

„Nowa Droga” ma na celu poprawę sytuacji skazanych i ułatwienie im wejścia na rynek pracy po opuszczeniu zakładów karnych. Badania pokazują, że tylko 10 proc. tych ludzi po odbyciu kary znajduje zatrudnienie. Wielu z nich powraca do popełniania przestępstw. Wypracowany w ramach projektu innowacyjny model pomocy może być zastosowana wobec skazanych, którzy opuszczają zakłady karne lub wobec których sąd penitencjarny zdecydował o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z odbycia reszty kary.

Program został podzielony na cztery etapy:

Pierwszy – przygotowawczy – prowadzony jest jeszcze w zakładzie karnym lub areszcie śledczym i obejmuje okres pięciu miesięcy. W tym czasie z wytypowanymi do programu więźniami pracują psycholog, wychowawca i doradca zawodowy.

Drugi etap – najbardziej nowatorski – to miesięczna wędrówka skazanego po górach z odpowiednio przeszkolonym opiekunem – resocjalizatorem, który pracuje z tym młodym człowiekiem indywidualnie i przebywa tylko z nim przez 24 godziny na dobę. Uczestnik programu nagrywa relację ze swojej wędrówki, która potem oglądają inni osadzeni czy uczestnicy programu. Na tym etapie planowane jest zaangażowanie parafii, które udzielałyby im noclegu. Taka metoda resocjalizacji podczas wędrówki po górach z powodzeniem jest stosowna wobec młodocianych więźniów we Francji. Funkcjonuje tam pod nazwą Próg (Seuil) Autorem metody jest francuski pisarz i podróżnik Bernard Ollivier, który jest konsultantem w „Nowej Drodze”. Projekt adaptuje francuską metodę do warunków polskich.

Trzeci etap to badania umiejętności zawodowych uczestnika i miesięczny kurs zawodowy przygotowujący go do pracy u przedsiębiorcy, który współuczestniczy w projekcie. Następnie skazany odbywa u przedsiębiorcy 5-miesięczną praktykę zawodową.

Czwarty etap obejmuje zatrudnienie go na rok w ramach zatrudnienia wspieranego, współfinansowanego przez Urząd Pracy.

Czteroetapowy model nie wymaga dodatkowych środków finansowych. Jest tak skonstruowany, aby mógł być finansowany z kilku źródeł w ramach tych środków i funduszy, które już są w poszczególnych instytucjach przeznaczane na tego typu działania. Przedsięwzięcie wymaga skoordynowania i połączenia działań instytucji podległych różnym ministerstwom i nawiązania współpracy z przedsiębiorcami.

Taki model współpracy łączy w sobie możliwość zmiany postaw życiowych młodocianych więźniów z ich aktywizacją zawodową, która jest prowadzona z pomocą i pod potrzeby pracodawców. Jednocześnie program stwarza szansę na przełamywaniem barier związanych z zatrudnianiem osób karanych.

Media o projekcie „Nowa Droga”: