Podręcznik

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z opublikowanym poniżej opisem produktu finalnego: Model współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i opieki społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych z przedsiębiorcami na rzecz młodocianych więźniów.

Opis produktu finalnego (kliknij)

W ramach projektu innowacyjnego  opracowano w postaci podręcznika produkt finalny, czyli model współpracy oraz cztery produkty pośrednie, wchodzące w skład modelu.

Produkt finalny: model współpracy przedsiębiorstw (sektor I, np. cechu rzemiosł, zrzeszeń pracodawców lub pojedynczych firm) z instytucją pozarządową prowadzącą Centrum Integracji Społecznej (sektor III), Powiatowym Urzędem Pracy i Ośrodkiem Pomocy Społecznej (sektor I) w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób do 24. roku życia opuszczających zakłady karne.

Cztery produkty pośrednie wchodzące w skład modelu to:

1.Program szkolenia dla pracowników instytucji zaangażowanych w realizację modelu wraz ze wskazówkami metodycznymi do jego realizacji.

2. Program szkolenia dla „opiekunów wyprawy” wraz ze wskazówkami metodycznymi i technicznymi do pełnienia funkcji towarzysza.

3. Model i schemat postępowania „Nowa Droga” dotyczący procesu aktywizacji społeczno-zawodowej i resocjalizacji młodocianych więźniów.

4. Podręcznik dla pracodawców w zakresie zatrudniania osób młodocianych opuszczających zakłady karne wraz z programem szkolenia dla pracowników działów personalnych przedsiębiorstw i kadry zarządzającej.

Kompletny produkt finalny możecie Państwo pobrać pod poniższym linkiem.

Podręcznik Nowa Droga (kliknij)