Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi „opiekuna wyprawy”

25-07-2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”

Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Stowarzyszenie POSTIS zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”

Zapytanie ofertowe opiekun
Zał nr 1 Doświadczenie w pracy z osobami młodymi
Zał nr 2 Oświadczenia wykonawcy dot. doświadczenia z zakresu turystyki pieszej
Zał nr 3 Oświadczenie o braku powiązań
Zał nr 4 Formularz ofertowy